Москва
Каталог   /   Компьютерная техника   /  Мониторы

Описания Мониторов

AOC
AOpen
Acer
ED322QRPbmiipx P205H XZ321QUbmijpphzx V206HQLbb ET430K ED246Ybix T272HLb Predator XB321HKbmiphz XF250QAbmiidprzx K272HULDbmidpx ED242QRAbidpx RT280Kbmjdpx T232HLbmidz Nitro XV273K V246HLbmd KA240Hbd K202HQLAb ET241Ybi CB271HKAbmidprx G237HLAbid ET271bi GF276bmipx KA270HKbmjdppx KG271Bbmiipx EB222Qb K242HYLbid Predator XB271HUT H277HKsmidppx H277HUsmidpx XF270HUbmijdprz RT240Ybmid V196L G195HQ Predator Z35bmiphz XF240Hbmjdpr P195HQ V235HLAbd V247Ybi DM431Kbmiiipx G226HQLHbd K242HLbid Nitro XV272UPbmiiprzx G246HYLbd Predator XB281HKbmiprz V226HQLb V226HQLbmd V276HLCbid ET221Qbd BE270Ubmjjpprzx CZ350CKbmiiphx VA190HQb EB192Qb K222HQLDb X193HQ CB271HKbmjdprx K272HLEbid XF270Hbmjdprz H277HUsmipuz SA230Abi KG271Abmidpx XR342CKbmijphuzx ED322Qwmidx Predator Z271bmiphzx B277bmiprx B246HLymdpr ED273URPbidpx K242HLbd G236HLBbid Predator XB271HAbmiprzx G227HQLAbid V226HQLGbid BE270UAbmipruzx Predator XB273K V196Lbd VA220HQb K222HQLdbd G276HLIbid GF246bmipx B247Ybmiprzx T272HLbmjjz SA270Abi H277HKsmipuz KG251QDbmiipx CB271HUbmidprx SA240Ybid V226HQLBbd KA220HQEbd ED273wmidx EB490QKbmiiipx B226HQLAymdr K222HQLbd K222HQLbid KG281Kbmiipx Predator XB270Hbmjdprz BM270bmiipphuzx G227HQLAwi B246HLymdprz VA220HQbd V247Ybip K272HLDbid V235HLbd G246HLFbid XR342CKPbmiiqphuzx XZ321Qbmijpphzx B246HYLAymdpr B246WLymdprx SA270BID Nitro VG270bmiix XF270HUCbmiiprzx Nitro VG271Pbmiipx SA230bid KA240Hbid R221Qbmid Nitro XV272Pbmiiprzx K192HQLb T232HLAbmjjz DV433bmidv KG271UAbmiipx KG271Cbmidpx V226HQLGbd V223HQb S271HLDbid Predator XB271HKbmiprz K242HLDbid Predator XB241Hbmipr P226HQbd V226HQLbd XF240YU G237HLAwi K222HQL SA220Qbid Nitro VG270Kbmiipx G276HLDBID B246WLAymdprx ED242QRwi Predator Z301Cbmiphzx K202HQLb K222HQLb KG241bmiix Predator XZ350CUbmijphz K242HQLBbd EB550Kbmiiipx X233H ED323QURabidpx BX320HKymjdpphz RT270bmid XF250Qbmidprx Predator X34Abmiphz P206H SA240YAbi EB321HQUAwidp G246HLBbid S230HLBb Predator Z271Tbmiphzx S240HLbd G245HAbid B346CKBmijphzx Nitro XF252QXbmiiprzx XF290Cbmjdprz Nitro VG271UPbmiipx BX340CKbmijphzx ET322QKwmiipx T232HLAbmjjcz G225HQbd Predator Z271Ubmiphzx SA240Ybmid V226HQLAbd V223W SA240YAbmi G276HLJbidx KG271Ubmiippx V176L B226HQLymdr V276HLCbmdpx DV503bmiidv Nitro VG240YU KG251Qbmiix EB243YBbirx V233H KG221Qbmix V246HYLbd DV553bmiidv UT220HQLbmjz CB351C S230HLBbd V246HYLb BM320BMidpphzx Nitro RG240Ybmiix V246HLbid S200HLBb Predator X27bmiphzx R241YWID Predator XG270HUomidpx V226HQLab V193W BX340Cbmjdphzx XR382CQKbmijqphuzx G246HYLbid R271Bid V206HQLbmd ET241Ybd K242HYLAbi S271HLAbid B226HQLAymidr Predator Z321QUbmiphzx Nitro VG240Y K222HQLBbid Predator XB271Hbmiprz EB275Kbmiiiprx KA240HQBbid P196HQVb H257HUsmidpx ED245QAbi Predator Z321Qbmiphzx XF270HBbmiiprzx KG241Qbmiix ED273Awidpx V246HLbd KA220HQbid G196HQLb S240HLBid XZ271 V206HQLAb K242HQLBbid G227HQLbi EB321QURwidp G236HLBbd ET221Qbi Predator Z35Pbmiphz V176Lbmd V206HQLbd V176Lb B226HQLDymdh V203H Predator Z301CTbmiphzx PE320QKbmiipruzx Predator XB271HUbmiprz Nitro EI491CRP Predator XB271HUAbmiprz V193HQLHb Nitro VG270Ubmiipx V196HQLab KA220HQDbid K272HULEbmidpx K272HLEbd UT241Y X163W G246HLAbd XF270HA V196Lb Nitro XF272U XF270HUAbmiidprzx G226HQLBbd Predator XB272bmiprzx Predator X34Pbmiphzx V226HQLAbmd H277Hsmidx Predator XB252Qbmiprz R240HYAbmidx K222HQLCbid G245Hbd B326HULymiidphz RG270bmiix Predator XB241YUbmiprz KG241Qbmix Nitro VG270UPbmiipx S230HLb
Apple
Asus
BenQ
Dahua
Dell
Doffler
Eizo
Fujitsu
Gigabyte
HP
Hikvision
Iiyama
ProLite T2253MTS ProLite XUB2390HS-B1 ProLite G2773HS ProLite TF1534MC ProLite TH5565MIS-W1AG ProLite LH5582SB-B1 ProLite LE3240S ProLite TE8668MIS-B1AG ProLite E2480HS-B2 ProLite XB2474HS-B1 ProLite TE5564MIS-B1AG ProLite LH5550UHS-B1 ProLite E2482HS ProLite E2283HS ProLite TF4938UHSC-B1 ProLite XB2474HS-B2 ProLite T2235MSC ProLite T2736MSC-B1 ProLite B2888Uhsu ProLite B2280WSD ProLite TH5565MIS-B1AG ProLite XB2788QS ProLite LH4982SB-B1 ProLite TE8603MIS-B1AG ProLite TE6568MIS-B1AG ProLite B2482HD ProLite XU2390HS ProLite TF1934MC ProLite X2788QS-B1 ProLite T2453MTS-B1 ProLite E2083HSD ProLite T2454MSC-B1 ProLite XB2283HSU ProLite GE2488HS ProLite XB2483HSU-B3 ProLite B2783QSU ProLite XB2472HSUC ProLite TH4265MIS-B1AG ProLite X4071UHSU ProLite B2280HS ProLite LH4282SB-B1 ProLite TE7503MIS-B1AG G-Master GB2488HSU-B3 ProLite B2282HD ProLite X2472HD ProLite T1521MSC ProLite T1731SAW ProLite T1531SR ProLite XUB2395WSU-B1 G-Master GB2888UHSU ProLite XU2395WSU-B1 ProLite E2008HDS ProLite XUB2790HS ProLite T1531SR-3 ProLite X2481HS ProLite XU2590HS ProLite B2283HS-B1 ProLite TF2738MSC-B1 ProLite XU2492HSU-B1 ProLite T2250MTS ProLite T1532MSC-B3X ProLite TE6503MIS-B1AG ProLite XB2483HSU ProLite TH6564MIS-B2AG ProLite E2473HDS ProLite XUB3490WQSU ProLite XUB2493HS-B1 ProLite XU2294HSU-B1 G-Master GE2288HS-B1 ProLite T1532MSC ProLite XU2290HS-B1 ProLite T1732MSC-B1X ProLite B2481HS ProLite T2252MTS-B1 ProLite XUB2792UHSU-B1 ProLite E2482HD ProLite TE7568MIS-B1AG ProLite LH3246HS-B1 ProLite X2377HS ProLite E1980SD ProLite TH6564MIS-B1AG ProLite LE7540UHS-B1 ProLite TF3238MSC-B1AG ProLite T1531SAW ProLite T3234MSC-B3X ProLite XB3070WQS ProLite E2207WSV G-Master GB2560HSU-B1 ProLite T2336MSC-B2 ProLite E2473HS ProLite XU2292HS-B1 ProLite B2776HDS ProLite TH4264MIS-B1 ProLite LE6540UHS-B1 ProLite T1931SR ProLite LH4265S-B1 ProLite LE5540UHS-B1 ProLite XU2493HS-B1 ProLite E1780SD ProLite T1931SAW ProLite E2483HS-B3 ProLite XUB2792QSU ProLite T2336MSC-B1 ProLite XU2495WSU-B1 ProLite LH4264S ProLite B2483HS-B3 ProLite T1634MC ProLite LH6550UHS-B1 ProLite T2452MTS-B4 ProLite B2480HS ProLite TF2234MC ProLite XB2783HSU-B3 ProLite XUB2595WSU-B1 ProLite XB2783HSU ProLite TH5564MIS-B2AG ProLite LE5040UHS-B1 ProLite B2791QSU-B1 ProLite T2234AS-B1 ProLite B1780SD ProLite B2274HDS ProLite X2888HS ProLite T1532SR ProLite LE8640UHS-B1 ProLite LE4340UHS-B1 ProLite E2280WSD ProLite LE4041UHS ProLite B2283HS-B3 ProLite T2233MSC ProLite LH7510USHB-B1 ProLite XB2483HSU-B2 ProLite XB2779QS ProLite XB2380HS ProLite TF3237MSC-B1AG ProLite XB3270QS-B1 G-Master GB2730QSU-B1 ProLite XUB2294HSU-B1 ProLite E2591HSU-B1 ProLite B2875UHSU-B1 ProLite T2236MSC-B2 G-Master GB2530HSU-B1 ProLite B2482HS-B1 ProLite LE5540S G-Master G2730HSU-B1 ProLite LH5510HSHB-B1 ProLite E2409HDS ProLite E2280HS ProLite T2735MSC ProLite TF3237MC-B1 ProLite TF1515MC-B1 ProLite X2283HS-B3 ProLite XB3288UHSU-B1 ProLite T2234MSC-B5X ProLite X2783HSU G-Master GE2488HS-B2 ProLite B2791HSU-B1 ProLite B2080HSD ProLite X2380HS ProLite XB2780HSU ProLite T2234MC-B1X ProLite XUB2495WSU-B1 ProLite B2282HS-B1 ProLite X2283HSU ProLite XB2374HDS ProLite E2710HDSD ProLite LE4840S G-Master G2530HSU-B1 ProLite XU2595WSU-B1 ProLite E2474HV-B1 ProLite E2783QSU-B1 ProLite TF1015MC-B1 ProLite XB2779QQS-S1 ProLite XUB2292HS-B1 ProLite X2483HSU-B2 ProLite X2474HV-B1 ProLite E2083HD ProLite T1731SR ProLite TF1734MC ProLite XUB2492HSU ProLite E2282HS-B1 ProLite TF6538UHSC-B1AG ProLite B2483HSU-B1DP G-Master GB2788HS-B2 ProLite TF2215MC-B1 ProLite X2474HS-B1 ProLite T2435MSC ProLite LH4780SB ProLite LH6564S-B1 ProLite LE4340S G-Master GB2760QSU-B1 ProLite X3272UHS-B1 ProLite B2083HSD ProLite E2278HSD ProLite TE5564MIS-B2AG ProLite B2483HS-B1 ProLite LH5050UHS-B1 ProLite TF2415MC-B1 G-Master GB2730HSU-B1 ProLite XB2481HS ProLite TF5538UHSC-B1 G-Master G3266HS-B1 ProLite X2483HSU-B1 G-Master GB2760HSU-B1 ProLite T2252MSC
LG
22MP48HQ 34GK950G 34UC79G 49SM5KC 75XS2C-B 55SVH7E 75UH5E 49SM5D-B 34UC89G 23SE3TE 42LS73B W2343T 24GM79G 23EA53VQ 65SM5KB 22MP67D 55VM5E 55SH7E E2060T 27GK750F 43SM3B 24GL600F E2411T 98LS95A-5B 22MK400H 38WK95C 43SM5KC 32MP58HQ-P 55XE3C-B 86UL3E 55WL30MS 49SE3KD 43SM5D-B 24MP68VQ 27GL650F 24MP48HQ 49LS73B 24MB37PM 27MP68HM 55SM5KB 24MP57HQ 49VM5E 34WL85C 25UM58 22SM3B 86TR3E 22BK55WY 27MK430H 29UM69G 86BH7C-B 49SH7E 34UB67 49VH7C 55WFB-B 75UL3E W2363D 43SE3KD 32SM5D-B 27MP89HM 24GL650 27MP48HQ 22MK600M 29WK500 24BK550Y W2243T 34UM59 34UC88 49SM5KB 23MP57D 86UM3C 34WK95U 55SH7PE-H 34UM58 32UL750 49LS73D-B E2341T 29UM59 55SM5KE W2271TC 60WL30MS 86BH5C-B 43SH7E 75TC3D 75XF3C-B 65UL3E 29UM68 W1943C 24MP58D 24UD58-B 24EA53VQ 49VM5C W2242S W2043S 38UC99 43SM5KB 22MP65D 22M37A 55WX30 49SH7PE-H 29UM58 32GK650F 27BK550Y 55VM5B 49SM5KE 29UM65 84WT70PS-B 34WK500 55XS2E 22MP58D 65TC3D 32GK850F 42LS73D-B 47LT55A 29WL500 27MP58VQ 34UC97 55LV77A 49VL5B W1942S 49XF3C-B 20MK400A 43TA3E 43UD79 32SM5KB 23MP55D 20M37A 55TA3E 43SH7PE-H E2041S 22MP48A 49VL5D-B UltraFine 27MD5KA 43SM5KE 22M45D 84TR3-B 34WK650 49XS2E 29EA93 22MP58VQ 55TC3D 55SE3KE 65SE3D-B 55VH7B 42SH7DB 34UM69G 34WL500 19M38A 84WS70BD 55LV75A 22EN33T 55LS75C 49WFB-B 24MK430H 55XF3E 55SE3KB 49TA3E 55VX1D W1946S 32TA3E 32SM5KE 22M35A 86UH5C-B 27UL850 24MP58VQ 49SE3KE 55SE3D-B 65UH5B 20M38A E2290V 84WS70MD 55LV35A 49LS75C 49WL95C 22MK430H 49XF3E E2340T 49SH7DB E2242T 32UD59-B 55LV77D 22MK400A UltraFine 22MD4KA 49SE3KB 75UH5C-B 32XF1E 32GK850G 34UM88C 43SE3KE 49SE3D-B 47LV35A 55EJ5D W2453SQ 22M38D IPS236V 98LS95D 47LS53A 27UD58-B 42LS75C 24M37A 49VL7D E2250S 65SM5B 32UK550 32ML600M 27MP68VQ 43SE3KB E1942C 29WK600-W 55LV75D 29UC97C 34UM95 24MP88HV 32SE3KE 55LS55A 43SE3D-B D2343P 27MK600M 65UH5C-B 27UK850 42LS75A 32SM5KC 23MP67HQ E2040S 65SE3B 32UD99 23CAV42K W1943SB 22M38A 27UL500 23MP68VQ 32SE3KB 24MP55HQ 98UH5E 55LS35A 32SE3D-B W2253S 34UM67 24MK600M 65SM5KC W1934S 55UH5C-B 27UK650 65SM5C 49SE3B W2253V 24M38D 27MP59G-P 27MK400H 27EA33V 22M47D E2260S 65LS53A 65SM5D-B 22MP48D 29UM67 55SM5KC 49UH5C-B 86UH5E 23MP57HQ 23MP48HQ 55LS73B 32UL950 24M38A 24MP59G-P W2241S 43SM3C 20M47D 34WK95C E1960S 55LS53A 27UL650
Lenovo
MSI
NEC
Neovo
Newline
Packard Bell
Panasonic
Philips
243V7QDSB BDL5586XL 272B7QUPBEB 240S4LPSB 272B7QPJEB BDM3490UC 243S5LHMB 221B7QPJKEB 223V5LSB 240B4LPYNB 32BDL4050D BDL5530QL BDL5535QL 240B7QPTEB 245E1S 42BDL5055P 276E9QSB 273V5LHSB BDL9870EU 276E9QDSB 241S6QYMB 322E1C 273V5LSB 246V5LHAB 288P6LJEB BDL4785SL BDL5560EL 329P9H 86BDL3050Q BDL4671VL 221S8LDAB 328E9FJAB 240B4LPYCB 220V4LSB 223V7QHAB BDM3270QP BDL4835QL 223V7QSB 240B7QPJEB 241S4LCB BDL8470QU 246E9QDSB 273V5QHAB 224E5QDAB 231P4QRYEB 246V5LAB 201E1SB BDL4651VH 226E9QDSB BDM3470UP 246E9QSB 224E5QHSB BDL4677XH 243V5LHAB5 75BDL3050Q BDL4650EL 246V5LDSB 241B4LPYCB BDL5588XC 274E5QHSB 223V7QDSB BDL4335QL 278E9QJAB 272C4QPJKAB 278G4DHSD 243V5QHABA 234E5QSB 328P6VJEB 272B8QJEB 273E3LHSB 231P4QUPES 243V5LHSB5 227E6QDSD 65BDL3050Q 227E6LDAD 271B8QJEB 19S4LSB 19S4LAB5 242B9T BDL5580VL 247E6QDSD BDL5590VL 203V5LSB26 241B8QJEB 243S7EJMB 224E5QSB 243V5LHAB 278C4QHSN 221V2AB BDL3220QL 243V5LSB5 221B6QPYEB 55BDL5055P 221B7QPJEB BDM3270QP2 221B8LHEB 200V4LAB 276E7QDSW 55BDL3002H 19S4QAB 277E6LDAD 43BDL4051T 243V5QSBA 19S4LSS 272G5DJEB 273V7QDAB 323E7QDAB 19S4LCB 19S4LSB5 BDL4830QL 258B6QUEB 193V5LSB2 241B7QPJEB 247E6LDAD 273V5LHAB 328P6VUBREB 223S7EYMB 247E6EDAW 243V5LHSB 276E8FJAB 55BDL3050Q 226E9QSB 240V5QDSB 216V6LSB2 233V5QHABP 243V7QDAB 221B6LPCB 19S4LAB 226V4LSB 241B7QPJKEB 271S4LPYSB 192E1SB 223S7EHMB 273E3SB 241B7QUPBEB 243S7EYMB 226V4LAB 222B9T 55BDL1007X 349P7FUBEB 241E1SCA 240V5QDAB 246E7QDS 200V4QSBR 223V7QHSB 243S5LSB 243V5LAB 271P4QPJKEB 243V5QHAB 55BDL5057P 241B7QPTEB 234E5QHSB 436M6VBPAB 65BDL4050D 220E1SB 328E8QJAB5 241S4LCS 203V5LSB2 BDL4678XL 241B7QGJEB 223V5LHSB2 243S7EHMB 55BDL1005X 226E9QHAB BDL4988XL 240B4QPYEB 325E1C 220V1SB 221B8LJEB 243V5QHSBA 243V7QSB 200V4LSB 223S5LSB 223V5LHSB 223V5QSB6 98BDL4150D 221S6QYMB 243V7QJAB 274E5QSB 242B7QPTEB 234E5QHAB 272B7QPTKEB 55BDL4050D 273V7QSB BDL4270EL 243S5LDAB 223S7EJMB 248E9QHSB 49BDL5055P 224EL2SB BDL4777XL 275E1S 349X7FJEW BDM4037UW 278E8QJAB 19S4LMB 223V5QHSB6 86BDL4150D BDM4350UC 223V7QJAB 221S6LCB 328E9QJAB BDL4988XC 243V5LSB 276E7QDAB 49BDL4050D 273V7QDSB BDL4260EL 65BDL3000Q 252B9 328B6QJEB 272P7VPTKEB 245C7QJSB 220V4LAB 17S4SB 272P4QPJKEB 240S4QMB 196V3LAB 272E1CA 499P9H 241B7QUPEB 271B8QJKEB 49BDL3050Q 17S4LSB 227E6LDSD BDL5588XL 75BDL4150D 206V6QSB6 247E6QDAD 273V7QJAB BDL4330QL 17S1SB BDL6531E 272B7QUBHEB 227E3LSU 246E7QDAB 43BDL4050D 243S5LSB5 BDL8470QT 227E6EDSD 49BDL5057P 240S4LPMS 243S5LJMB 271S7QJMB 278E8QJAW 276E8VJSB 223V5LSB2 BDL8470EU BDL5588XH 271E1SCA 326M6VJRMB 42BDL5057P 246E9QJAB 328P6AUBREB 234E5QDAB 237E7QDSB 276E9QJAB 328E1CA 240S4QYMB BDL3230QL 246V5LSB BDL5571V 241B7QUBHEB
Prestigio
RVI
Runco
Samsung
Sharp
Viewsonic
Vivitek
Подбор по параметрам
 
Цена
отдо р.
Производители
Цвет корпуса
Тип
Диагональ
Разрешение дисплея
Соотношение сторон
Тип матрицы
Покрытие экрана
Время отклика
Частота смены кадров
Подключение
Функции и возможности
Игровые функции
Дополнительно
Разъемы (дополнительно)
ТВ-тюнер
Цветовой охват
По году выпуска